Opdracht aan Staatscommissie Grondwet nader vastgesteld

maandag 1 december 2008

Het kabinet houdt vast aan instelling van een Staatscommissie Grondwet en heeft een besluit genomen over de aan die commissie te verlenen opdracht.

De Staatscommissie zal adviseren over de volgende onderwerpen

  • voor- en nadelen van een preambule (inleidende tekst)
  • toegankelijkheid van de Grondwet voor de burger
  • de verhouding tussen opgenomen grondrechten en de uit internationale verdragen voortkomende mensenrechten, zoals het recht op een eerlijke procesgang en het recht op leven
  • de wenselijkheid van opneming van bepalingen over politieke partijen

Hierbij zullen onder meer ook worden betrokken

  • de invloed van de internationale rechtsorde op de Nederlandse rechtsorde
  • de bescherming van de wezenlijke waarden van de Nederlandse rechtsorde tegen besluiten van volkenrechtelijke organisaties en verdragsbepalingen
  • de wenselijkheid van een eeuwigheidsclausule en het toevoegen van een hoofdstuk Algemene bepalingen
  • grondrechten in het digitale tijdperk

De commissie mag zich ook buigen over de herzieningsprocedure, voor zover het betreft problemen die zich kunnen voordoen bij vervroegde verkiezingen. De herzieningsprocedure als zodanig staat niet ter discussie.

bron: persbericht ministerie van BZK

 

verwant nieuws

meer over