Antwoorden op vragen PVV over een cartoon van Mohammed

publicatie datum 3 maart 2008
Kamer Tweede Kamer
beantwoordende ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
kamerleden M. (Martin) Bosma
partijen Partij voor de Vrijheid

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1381

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overeen cartoon van Mohammed.(Ingezonden 1 februari 2008)

1

Bent u bekend met het bericht «TU

Delft verwijdert cartoon Mohammed

van site»?1

2

Deelt u de mening dat dit weer een bewijs is dat onder druk van de islam de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan? Zo neen, hoe ziet u het verwijderen van de afbeelding van Mohammed na een verzoek van «buitenlandse» universiteitsmedewerkers dan wel?

3

Wat vindt u van de verdediging van de Technische Universiteit Delft om de plaatsing van de afbeelding van Mohammed «een soort onnozelheid» te noemen? Ziet u in deze verdediging, waar verder wordt gesteld dat de afbeelding niet functioneel was en dat bij gebleken functionaliteit er een «voorbereiding» was geweest, angst voor de islamitische opinie? Zo neen, waarom niet?

4

Wat bent u voornemens te

ondernemen om de druk van de

islamitische wereld op de vrijheid van meningsuiting weg te nemen?

1 Elsevier, 30 januari 2008.

Antwoord

Antwoord van minister Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). (Ontvangen 19 februari 2008)

1 Ja.

2

Uit de diverse berichten over deze kwestie blijkt dat meerdere motieven een rol hebben gespeeld bij het verwijderen van de afbeelding. Alleen al daarom deel ik uw mening niet.

3

Het is de verantwoordelijkheid van de TU Delft om een afweging te maken in deze kwestie. Om die reden onthoud ik mij van een oordeel.

4

Ik zie in dit incident geen bedreiging

voor de vrijheid van meningsuiting.

KVR30937 2070810330 0708tkkvr1381 ISSN 0921 - 7398 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2008

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, Aanhangsel

2961