Aanhangsel: over de Afschaffing van rechten en plichten uit het Leenstelsel.

PUBLICATIE VAN 7 MEI 1799

Het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, doet te weeten: dat het Vertegenwoordigend Lichaam, op de wijze, bij de Staatsregeling vastgesteld, overwogen hebbende: dat hoe zeer bij het 25 Art. der Algemeene beginzelen i, vóór de Staatsregeling geplaatst, alle Rechten en verplichtingen, hoe ook genaamd, uit hot Leenstelsel of Leenrecht afkomstig, zijn vervallen verklaard, de voorzichtigheid echter vordert, dat men de eindelijke bepaalingen des Vertegenwoordigenden Lichaams, wegens dit moeilijk en belangrijk onderwerp niet te zeer vooruitloope, ten einde door overhaasting, geene aanleiding tot verwarring en veelvuldige Procedures te geven; doch dat aan den anderen kant het belang der Ingezetenen vereischt, dat zij vrijelijk over hunne Eigendommen kunnen beschikken, en dat dus aan het doen van transporten en het passeeren van Hypotheecq-, Kusting- en andere Brieven, zoo min mogelijk eenig hindere worden toegebragt; besloten en verordend heeft:

Dat tot tijd en wijle de eindelijke beschikkingen, betreklijk het werk der Leenen, bij het Vertegenwoordigend Lichaam zullen zijn bepaald, en dus, zonder bij dezen op dezelve eenigszins te anticipeeren, inmiddels op alle zoodanige gedeeltens en plaatsen der Republiek, alwaar, tot nog toe, deswegens geene intermediaire schikkingen zijn gemaakt, alle Leenroerige Goederen, van Leenkamers binnen deze Republiek releveerende, op de gewoone en gebruikelijke wijze volgends Lands- en Stadsrechten van de plaatsen alwaar die gelegen zijn, even als allodiale en vrije Goederen zullen kunnen en mogen worden vervreemd of bezwaard, zonder betaaling van eenig andere, dan alleen de gewoone Lasten en Leges, op het passeeren van Actens in de onderscheidene Plaatsen dezer Republiek bepaald; zullende echter, alvoorens zoodanige acte te passeeren, aan het Gerecht, of zoodanige Gequalificeerden, voor het welk hetzelve zonde moeten of kunnen geschieden, bewijs moeten worden geëxhibeerd van de Hypotheecq-, Kusting- of andere Brieven, of het laatst gedaan transport, welke ten opzichte der te transporteerene of op nieuw te belastene Goederen, hebben plaats gehad, of wel een certificaat geproduceerd, ten bewijze dat de gemelde Goederen, niet zijn belast of bezwaard: gelijk mede door ofte van wege zoodanig Gerecht, als waarvoor, ingevolge dit Besluit, Leenroerige Goederen zullen worden overgedragen of bezwaard, kennis zal moeten worden gegeven aan zoodanige Leenkamers, waarvan gemelde goederen zijn releveerende, ter voorkoming van verwarring en ter verzeekering der eigendommen, ten einde de registrature der Gepasseerde Acten mede geschiede in de Prothocollen of Registers der voornoemde Leenkamer, welke Prothocollen of Registers, provisioneellijk, en tot dieswegens nader zal zijn gedisponeerd, onder de respective Griffiers of Secretarissen der Leen- of anders Kamers, zullen moeten blijven berusten.

Diensvolgens gelast het voorn. Bewind, in naam des Vertegenwoordigenden Lichaams, dat deeze zal worden afgekondigd en aangeplakt, alömme waar zulks behoort.