Belastingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

64: Belastingheffing

De onderstand tot de noodwendige behoeften van den Staat is eene geheiligde schuld van ieder Burger, ter vergoeding der bescherminge, welke hij geniet. Deze toelage, met de meest mogelijke bezuiniging ingezameld, word door alle Burgers, naar evenredigheid hunner vermogens gedragen. Hij, die dezelve opzetlijk ontduikt, of verkort, is eerloos.

65: Zorgvuldigheid bij besteding publieke gelden

Het Bestuur is verpligt tot eene verstandige bezuiniging in alle opzigten. Het schaft onnodige Ambten en uitgaven af, en evenredigt de belooning van Ambtenaaren en Bedienden naar het gewigt van derzelver werkzaamheden. Alle Administrative Lichaamen zullen, jaarlijks, voorslagen doen van die huishoudenlijkheid, welke onder hun bereik valt.

66: Publicatie besteding publieke gelden

Het gebruik der penningen, door de Natie opgebragt, word, op gezette tijden, door den druk bekend gemaakt.