Artikel 100: Costuum, militaire eerbetooning

99
Artikel 100
101

Hetzelve bepaalt het Costuum voor zijne Leden. Het Uitvoerend Bewind, of eenig Lid van hetzelve in het openbaar verschijnende in deszelfs aangenomen Costume, geniet van alle Posten der Gewaapende Magt de hoogste militaire eerbetooning.