Artikel 143: Bevoegdheden bij gedreigde of daadlijke vijandlijkheden

142
Artikel 143
144

In geval van gedreigde of daadlijke vijandlijkheden geeft Hetzelve daarvan ten spoedigsten kennis aan het Vertegenwoordigend Lichaam. Intusschen, kan Hetzelve voorlopige bedingen tot onzijdigheid van eenige Plaatsen, of wel van de geheele Republiek, gelijk ook overeenkomsten tot stilstand van wapenen aangaan, teekenen of doen teekenen; alles onder nadere goedkeuring van het Vertegenwoordigend Lichaam.