Artikel 144: Ondertekening Tractaaten of Overeenkomsten met andere Mogendheden

143
Artikel 144
145

Hetzelve teekent, of doet teekenen, in naam, der Bataafsche Republiek, alle Tractaaten of Overëenkomsten met andere Mogendheden, die door het Vertegenwoordigend Lichaam zijn geratificeerd.