Bevoegdheden inzake Buitenlands Beleid

Inhoudsopgave van deze pagina:

136: Aanstelling buitenlandse Gezanten

Het heeft de aanstelling van alle buitenlandsche Gezanten, Gezantschaps-Secretarissen, Consuls en andere Ministers, hoe ook genoemd, die, van wege dezer Republiek, bij andere Mogendheden resideeren, op de Tractementen en Defroijementen, door het Vertegenwoordigend Lichaam bepaald. Het kan dezelven terug roepen. Het geeft van derzelver aanstellingen en afstellingen aan het Vertegenwoordigend Lichaam kennis.

137: Diplomatieke verrigtingen

Alle diplomatieke verrigtingen zijn, bij uitsluiting, aan hetzelve opgedragen.

138: Gevolmagtigden van buitenlandsche Hoven

Het verleent, in het openbaar of afzonderlijk, gehoor aan alle Gevolmagtigden van buitenlandsche Hoven.

139: Onderhandelingen met buitenlandsche Hoven

Het ontvangt alle openingen tot onderhandeling met dezelven.

140: Vredesonderhandelingen, Tractaaten van Vriendschap of Koophandel, Alliantiën met vreemde Mogendheden

Het zal de onderhandelingen over Vrede, het maaken van Tractaaten van Vriendschap of Koophandel, en het aangaan van Alliantiën met vreemde Mogendheden, voorbereiden, voordzetten en sluiten, mids onder de opvolgende ratificatie, en bekragtiging van het Vertegenwoordigend Lichaam.

141: Geheime Articulen van verdrag met eene vreemde Mogendheid

Het zal, echter, met eene vreemde Mogendheid, eenige geheime Articulen van verdrag mogen vaststellen, mids dezelven niet strijdig zijn met de bekende Articulen, of met plaatsgrijpende Tractaaten, noch ook strekken tot afstand van eenig Grondgebied der Republiek.

142: Onderhandelingen ten tijde van Oorlog

Ten aanzien van het aangaan van Oorlog, zal Hetzelve mogen treden in onderhandelingen, doch geen Besluit nemen; zijnde in dat geval verpligt tot het doen van een met redenen bekleed Voorstel aan het Vertegenwoordigend Lichaam.

143: Bevoegdheden bij gedreigde of daadlijke vijandlijkheden

In geval van gedreigde of daadlijke vijandlijkheden geeft Hetzelve daarvan ten spoedigsten kennis aan het Vertegenwoordigend Lichaam. Intusschen, kan Hetzelve voorlopige bedingen tot onzijdigheid van eenige Plaatsen, of wel van de geheele Republiek, gelijk ook overeenkomsten tot stilstand van wapenen aangaan, teekenen of doen teekenen; alles onder nadere goedkeuring van het Vertegenwoordigend Lichaam.

144: Ondertekening Tractaaten of Overeenkomsten met andere Mogendheden

Hetzelve teekent, of doet teekenen, in naam, der Bataafsche Republiek, alle Tractaaten of Overëenkomsten met andere Mogendheden, die door het Vertegenwoordigend Lichaam zijn geratificeerd.