Artikel 181: Vernietiging besluiten ondergeschikte Collegiën

180
Artikel 181
182

Zij vernietigen, na ingekomen berigt der Gemeente-Bestuuren, of andere ondergeschikte Collegiën, in hun Departement, alle zoodanige besluiten van dezelven, als strijdig met de Staatsregeling of met de Wetten genomen zijn, met onverwijlde kennisgeving aan het Uitvoerend Bewind.