Belofte voor de Leden van het Staatsbewind

: Belofte voor de Leden van het Staatsbewind

"Ik belove plechtiglyk, dat ik als Lid van het Staats-Bewind, achtervolgens de Staatsregeling, en de macht my by dezelve opgedragen,

  • de belangen des Bataafschen Volks met al myn vermogen zal helpen bevorderen:
  • deszelfs Regten, Hoogheid en Waardigheid zal helpen voorstaan:
  • de Onafhangelykheid van het Gemeenebest, en de Vrijheid der Ingezetenen, door alle gepaste middelen en wegen, zal helpen bevestigen, handhaven en verzekeren:
  • dat ik my oprechtelyk en naarstiglyk zal kwijten van alle de plichten, my in myne betrekking opgelegd, zonder my daarvan immer te laten wederhouden, om lief of leed, gunst of ongunst, beloften of geschenken, noch door eenige andere zaken;
  • en dat ik, op geenerlei wyze, zal helpen beramen of besluiten, noch gedogen, dat beraamd of besloten worde eenig ontwerp, afwykende van de Staatsregeling, of strekkende ter invoering van Erflyke Waardigheden, of strydende met eene Volksregeering by Vertegenwoordiging: maar integendeel, dat ik, wanneer eenige dergelyke onderneming ter myner kennis mogt komen, dezelve, met alle de macht, welke mij is aanvertrouwd, zal tegengaan en trachten te verhinderen."