Wet van 7 augustus 1806

Inhoudsopgave van deze pagina:

1: Koninklijke heraldiek

De Koninklijke Wapens zullen zijn de oude Wapenen van den Staat, gecarteleerd met den Franschen Keizerlijken Adelaar en gekroond met de Koninklijke Kroon.

2: Behoud van den Vlag

De voormalige Vlag van den Staat zal behouden worden.

3: Koning bepaalt aantal Leden van de Staatsraad

De Koning bepaalt het getal der Leden van den Staatsraad: hetzelve zal echter niet minder zijn dan Negen.

4: Aantal Leden Rekenkamer

De Rekenkamer bestaat uit Negen Leden.

5: Koning en Wetgevend Ligchaam stellen Wet vast, aantal en herkomst Leden Wetgevend Ligchaam

Het Wetgevend Ligchaam zal bestaan uit Negen-en-dertig Leden, gekozen voor vijf jaren, en benoemd in de volgende evenredigheid:

Van het Departement Holland 17 Leden,

Van het Departement Gelderland 4 Leden,

Van het Departement Braband 4 Leden,

Van het Departement Vriesland 3 Leden,

Van het Departement Overijssel 3 Leden,

Van het Departement Groningen 3 Leden,

Van het Departement Zeeland 2 Leden,

Van het Departement Utrecht 2 Leden,

Van het Landschap Drenthe 1 Leden,

Het getal der Leden van de Vergadering van Hun Hoog Mogenden zal door worden vermeerderd, in geval van vergrooting van Grondgebied.

6: Reis- en verblijfskostenvergoeding

De Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogenden genieten, tot schadeloosstelling voor reiskosten en van het verblijf in de Residentie, jaarlijks eene somme van drie duizend Guldens.

7: Geen departementale of plaatselijke belastingen zonder autorisatie van den Koning

De Departementale- en Gemeente-Besturen kunnen geene Belastingen opleggen, dan ingevolge de Wet, en na bekomene autorisatie van den Koning, op Rapport van de Departementale Besturen.

8: Procedure bij geschillen omtrent Jurisdictie

Alle verschillen omtrent Jurisdictie-Quaestiën zullen, zoo de Partijen onder hetzelfde Departementaal Geregtshof behooren, aan de beslissing van hetzelve Geregtshof, en anders aan die van het Nationaal Geregtshof, onderworpen zijn.

9: Wijze van procesgang wordt bij Wet bepaald

De manier van Procedeeren, zoo voor het Natoinaal Geregtshof, als voor de Departementale Geregtshoven en andere Regtbanken, wordt door de Wet bepaald.

10: Uitoefening bevoegdheden in Criminele Justitie en Militaire Zaken

Alles wat betrekking heeft tot de uitoefening der Crimineele Justitie en Militaire zaken, zal bijzonderlijk door eene nadere Wet bepaald worden.

11: Judicature in cas van Fraude en Contraventie

De Wet bepaalt de Judicature in cas van fraude of contraventie over de Middelen te Water en te Lande.

12: Aantal Leden Nationaal Geregtshof

Het Nationaal Geregtshof zal bestaan uit Negen Leden.

13: Quorum bij het vellen van definitive Vonnissen

Het Nationaal Geregtehof velt geene definitive Vonnissen, ten zij er ten minste twee derde der Leden tegenwoordig zijn.