Wet van 7 augustus 1806

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Koninklijke heraldiek

De Koninklijke Wapens zullen zijn de oude Wapenen van den Staat, gecarteleerd met den Franschen Keizerlijken Adelaar en gekroond met de Koninklijke Kroon.

2.

Behoud van den Vlag

De voormalige Vlag van den Staat zal behouden worden.

3.

Koning bepaalt aantal Leden van de Staatsraad

De Koning bepaalt het getal der Leden van den Staatsraad: hetzelve zal echter niet minder zijn dan Negen.

4.

Aantal Leden Rekenkamer

De Rekenkamer bestaat uit Negen Leden.

5.

Koning en Wetgevend Ligchaam stellen Wet vast, aantal en herkomst Leden Wetgevend Ligchaam

Het Wetgevend Ligchaam zal bestaan uit Negen-en-dertig Leden, gekozen voor vijf jaren, en benoemd in de volgende evenredigheid:

Van het Departement Holland 17 Leden,

Van het Departement Gelderland 4 Leden,

Van het Departement Braband 4 Leden,

Van het Departement Vriesland 3 Leden,

Van het Departement Overijssel 3 Leden,

Van het Departement Groningen 3 Leden,

Van het Departement Zeeland 2 Leden,

Van het Departement Utrecht 2 Leden,

Van het Landschap Drenthe 1 Leden,

Het getal der Leden van de Vergadering van Hun Hoog Mogenden zal door worden vermeerderd, in geval van vergrooting van Grondgebied.

6.

Reis- en verblijfskostenvergoeding

De Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogenden genieten, tot schadeloosstelling voor reiskosten en van het verblijf in de Residentie, jaarlijks eene somme van drie duizend Guldens.

7.

Geen departementale of plaatselijke belastingen zonder autorisatie van den Koning

De Departementale- en Gemeente-Besturen kunnen geene Belastingen opleggen, dan ingevolge de Wet, en na bekomene autorisatie van den Koning, op Rapport van de Departementale Besturen.

8.

Procedure bij geschillen omtrent Jurisdictie

Alle verschillen omtrent Jurisdictie-Quaestiën zullen, zoo de Partijen onder hetzelfde Departementaal Geregtshof behooren, aan de beslissing van hetzelve Geregtshof, en anders aan die van het Nationaal Geregtshof, onderworpen zijn.

9.

Wijze van procesgang wordt bij Wet bepaald

De manier van Procedeeren, zoo voor het Natoinaal Geregtshof, als voor de Departementale Geregtshoven en andere Regtbanken, wordt door de Wet bepaald.

10.

Uitoefening bevoegdheden in Criminele Justitie en Militaire Zaken

Alles wat betrekking heeft tot de uitoefening der Crimineele Justitie en Militaire zaken, zal bijzonderlijk door eene nadere Wet bepaald worden.

11.

Judicature in cas van Fraude en Contraventie

De Wet bepaalt de Judicature in cas van fraude of contraventie over de Middelen te Water en te Lande.

12.

Aantal Leden Nationaal Geregtshof

Het Nationaal Geregtshof zal bestaan uit Negen Leden.

13.

Quorum bij het vellen van definitive Vonnissen

Het Nationaal Geregtehof velt geene definitive Vonnissen, ten zij er ten minste twee derde der Leden tegenwoordig zijn.