Derde Afdeeling. Van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Inhoudsopgave van deze pagina:

90: Voorwaarden lidmaatschap

Om lid der Eerste Kamer te kannen zijn, moet men voldoen aan de vereischten voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer gesteld en bovendien of behooren tot de hoogstaangeslagenen in de Rijks directe belastingen of eene of meer hooge en gewigtige openbare betrekkingen, bij de wet aangewezen, bekleeden of bekleed hebben.

Het getal der hierboven bedoelde hoogstaangeslagenen wordt in elke provincie bepaald tot één, die tevens de algemeene vereischten bezit om lid der Staten-Generaal te zijn, op iedere vijftien honderd zielen.

91: Zittingsduur; Eisen leden; Eed of verklaring; vergoeding reis- en verblijfskosten; Roulatie leden

De leden der Eerste Kamer worden gekozen voor negen jaren. Artikel 86 is op hen van toepassing.

Zij leggen bij het aanvaarden hunner betrekking gelijke eeden (beloften en verklaring) af, als voor de leden der Tweede Kamer zijn bepaald, hetzij in handen van den Koning, hetzij in de vergadering der Eerste Kamer in handen van den Voorzitter, daartoe door den Koning gemagtigd.

Zij genieten reis- en verblijfkosten volgens de wet.

Een derde gedeelte treedt om de drie jaren af volgens een daarvan te maken rooster. De uitvallende leden zijn dadelijk herkiesbaar.

92: Voorzitter

De Voorzitter wordt door den Koning uit de leden benoemd, voor het tijdperk eener zitting.