Zesde Afdeling. Van de begroting.

Inhoudsopgave van deze pagina:

133: Vaststelling begrotingen

Door de wet worden de begrotingen van alle uitgaven des Rijks vastgesteld, en de middelen tot dekking aangewezen.

134: Indiening ontwerp algemene begrotingswetten

De ontwerpen der algemene begrotingswetten worden door de Koning bij de Tweede Kamer ingediend dadelijk na het openen der gewone zitting van de Staten-Generaal, vóór de aanvang van het tijdperk, waarvoor de begrotingen moeten dienen.

Dat tijdperk mag niet langer zijn dan twee jaar.

135: Specificaties in de begrooting; hoofdstukken vervat in wetsontwerpen

Geen hoofdstuk der begroting van uitgaven kan meer dan die voor een departement van algemeen bestuur behelzen.

Ieder hoofdstuk wordt in één of meer ontwerpen van wet vervat.

Door zodanige wet kan overschrijving worden toegestaan.

136: Verantwoording staats-uitgaven en ontvangsten

De verantwoording van de Rijksuitgaven en ontvangsten over elk dienstjaar wordt, onder overlegging van de door de Rekenkamer goedgekeurde rekening, aan de wetgevende macht gedaan naar de voorschriften van de wet.