Ministerraad stemt in met ontwerp-drinkwaterbesluit

Met dank overgenomen van Ministerraad i, gepubliceerd op vrijdag 27 november 2009.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Eerste en Tweede Kamer van het ontwerp-Drinkwaterbesluit. De tekst wordt in december voor commentaar gepubliceerd in de Staatscourant.

De inhoud van het Drinkwaterbesluit is voor een deel een voortzetting van wat er nu in Waterleidingbesluit staat, bijvoorbeeld wat betreft de normen voor drinkwater. Nieuw in het Drinkwaterbesluit zijn regels die verband houden met de prijs van het drinkwater. Dit om een redelijke en kostendekkende tariefstelling te kunnen waarborgen.

Andere nieuwe elementen zijn een ontheffingvereiste bij gebruik van biociden in drinkwater (bijvoorbeeld in verband met legionellapreventie) en de verplichte inschakeling van een gecertificeerd bedrijf om een legionella-risico-analyse en -beheersplan op te stellen (bij niet-naleving en nieuwe inrichtingen). Dit laatste ter verbetering van de preventie van legionella. Er komen strengere sancties voor bedrijven die zich niet houden aan de regels omtrent legionellapreventie.

Ook staan er in het besluit regels voor uitvoering van prestatievergelijking van drinkwaterbedrijven en worden er eisen gesteld aan de leveringszekerheid van drinkwaterbedrijven (met het oog op het zo goed mogelijk voorbereid zijn op eventuele verstoringen).

Er komen vier ministeriële regelingen met een nadere uitwerking op een aantal onderdelen (o.a. materialen en chemicaliën, het afsluiten van kleinverbruikers bij wanbetaling, chemicaliën en materialen, legionella, meetfrequenties). De nieuwe wetgeving (Drinkwaterwet, Drinkwaterbesluit en de vier ministeriële regelingen) kan naar verwachting medio 2010 in werking treden.