Kabinet vraagt SER advies over sociaaleconomisch beleid

Met dank overgenomen van Ministerraad i, gepubliceerd op vrijdag 27 november 2009.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met het vragen van advies aan de Sociaal Economische Raad (SER) over het te voeren sociaal economisch beleid op de middellange termijn. Het kabinet vraagt de SER advies over de overheidsfinanciën en duurzame, structurele groei waarin de thema's arbeidsparticipatie, arbeidsproductiviteit, kennis en innovatie, duurzaamheid en internationalisering en herstel van vertrouwen worden belicht. Ook moet het advies ingaan op noodzakelijk herstel van vertrouwen.

De economie heeft een zware terugval doorgemaakt, die vertraagd doorwerkt op de arbeidsmarkt. Dit heeft onder andere als gevolg dat de werkloosheid groeit, het begrotingstekort toeneemt en de staatsschuld verder oploopt. De uitdaging is om op korte termijn te voorkomen dat de economie verder wegzakt en om het lange termijn groeipotentieel te versterken. Daar staat tegenover dat er ingrijpende bezuinigingen en hervormingen nodig zijn. Daarom vraagt het kabinet een advies hoe de overheidsfinanciën structureel te verbeteren en hoe de benodigde hervormingen zo vorm te geven dat de duurzame groei van de economie wordt versterkt. Hierbij moet rekening worden gehouden met het milieu en klimaat, de inkomensverdeling en de effecten voor de verschillende generaties.