Werknemers beter beschermd tegen straling

Met dank overgenomen van Ministerraad i, gepubliceerd op vrijdag 4 december 2009.

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers beter te beschermen tegen kunstmatige optische straling zoals UV-licht, infraroodlicht en laserstraling. Kunstmatige straling kan huidkanker, hoornvliesontsteking en staar veroorzaken.

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd het Arbeidsomstandighedenbesluit aan te passen aan Europese regelgeving. De nieuwe regels gaan in vanaf 27 april 2010. De Arbowet verplicht werkgevers nu al om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken en een plan van aanpak op te stellen om gezondheids- en veiligheidsrisico's voor werknemers te voorkomen. Vanaf 27 april 2010 geldt dit ook voor de risico's van het werken met kunstmatige straling.

De nieuwe regels leggen normen vast waarbinnen de straling moet blijven. Om hieraan te voldoen moet de werkgever machines en apparaten gebruiken die voldoen aan de laatste stand van de techniek en actief zoeken naar methoden om blootstelling aan deze vorm van straling te voorkomen. 22.400 bedrijven werken met deze kunstmatige straling. Het gaat bij deze bedrijven om 130.000 werknemers, die mogelijk blootstaan aan kunstmatige straling. 100.000 van deze werknemers werken bij industriële bedrijven, 20.000 in de gezondheidszorg en 10.000 in overige sectoren.