Voortgangsrapportage Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Met dank overgenomen van Ministerraad i, gepubliceerd op vrijdag 11 december 2009.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de voortgangsrapportage Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Hierin wordt onder meer ingegaan op het advies van de Taskforce verbetering afbakening Wtcg.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is aan de Tweede Kamer toegezegd dat de afbakening van de tegemoetkoming moet worden verbeterd. Hiervoor is 50 miljoen euro beschikbaar gesteld. Vervolgens is de Taskforce hiermee aan de slag gegaan. De Taskforce heeft aanvullende criteria ontwikkeld waardoor een betere afbakening ontstaat van de groep chronisch zieken en gehandicapten die te maken heeft met meerkosten vanwege hun ziekte.

Het kabinet stelt voor om de afbakening tussen de Wtcg en de aanspraak op basis van de Zorgverzekeringswet te verbeteren. Ook moet bij de vaststelling van de tegemoetkoming rekening gehouden worden met rolstoelen die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning worden verstrekt. Verder telt ook het gebruik van een Persoons Gebonden Budget (PGB) voor huishoudelijke verzorging mee voor de vaststelling van de tegemoetkoming. Andere verbeteringen betreffen het betrekken van het meerjarig hulpmiddelengebruik en het optellen van AWBZ-indicaties in uren en dagdelen bij het vaststellen van de tegemoetkoming. Met deze voorstellen blijft het kabinet binnen het beschikbare budget.

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is per 1 januari 2009 in werking getreden. De regeling is in de plaats gekomen van de fiscale regeling buitengewone uitgaven. Mensen krijgen vanaf 2010 een automatische tegemoetkoming voor de extra kosten van chronisch zieken en gehandicapten die niet op een andere manier worden vergoed.