Wijziging Tracéwet naar Raad van State

Met dank overgenomen van Ministerraad i, gepubliceerd op vrijdag 18 december 2009.

De gemiddelde doorlooptijd van besluitvorming over infrastructuur wordt gehalveerd. Daarvoor is het nodig dat de besluitvorming sneller en kwalitatief beter wordt. Een wijziging van de Tracéwet is een van de onderdelen om dit doel te bereiken. De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om de Tracéwet te wijzigen.

Het wetsvoorstel Tracéwet introduceert duidelijke beslismomenten in het besluitvormingsproces waarop niet steeds teruggekomen kan worden. Zowel bij de start als bij de definitieve keuze voor het uiteindelijke voorkeursalternatief worden er politieke besluiten genomen. Het wetsvoorstel maakt duidelijk welke informatie en middelen er per fase in het besluitvormingsproces nodig zijn om zorgvuldige keuzes te maken. Het wetsvoorstel beperkt zo de onderzoekslast. Deze hoofdlijnen van het wetsvoorstel zijn met de Tweede Kamer besproken.

De besluitvorming start met een verplichte verkenningsfase. Tijdens deze fase participeren alle belanghebbenden in het project om vroegtijdig meer en betere beslisinformatie te verkrijgen. Dit verkleint de kans op nieuwe zienswijzen in een later stadium, waardoor vertraging, wordt voorkomen. Ook zijn de mogelijkheden voor overheden om in beroep te gaan tegen een tracébesluit ingeperkt. Dit is in lijn met de roep om consistente politieke besluitvorming. Het wetsvoorstel voorziet ten slotte in een opleveringstoets na afloop van het project die de normen voor luchtkwaliteit, geluidhinder en natuur controleert en voorziet zo nodig in extra te treffen maatregelen.

De ministerraad heeft er mee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel treedt naar verwachting met ingang van 1 januari 2011 in werking. De gewijzigde Tracéwet is een uitwerking van het advies "Sneller en Beter" van de Commissie Elverding.