Referentieniveaus taal en rekenen dit jaar ingevoerd

Met dank overgenomen van Ministerraad i, gepubliceerd op vrijdag 15 januari 2010.

Om de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen te versterken en de aansluiting tussen de verschillende onderwijssectoren op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen te verbeteren heeft de ministerraad vandaag op voordracht van de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met het wetsvoorstel referentieniveaus taal en rekenen.

Vanaf dit jaar wordt daartoe in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs vastgelegd wat leerlingen/studenten op vaste momenten moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Als sluitstuk van de niveauverhoging regelt dit wetsvoorstel dat de referentieniveaus taal en rekenen vanaf het schooljaar 2013/2014 in de examens in het voortgezet onderwijs zijn verwerkt. Vanaf dat jaar wordt tevens een aparte rekentoets voor alle middelbare scholieren van kracht, dus ook voor leerlingen zonder wiskunde in hun eindexamenpakket. Voor mbo 4 studenten gelden vanaf het studiejaar 2013/2014 centrale examens. Voor mbo-2 en -3 studenten volgt centrale examinering een jaar later.