Titel XV: Consumentenbescherming

Artikel 169

 • 1. 
  Om de belangen van de consumenten te bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, draagt de Unie bij tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van de consumenten alsmede tot de bevordering van hun recht op voorlichting en vorming, en hun recht van vereniging om hun belangen te behartigen.
 • 2. 
  De Unie draagt bij tot de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstellingen door middel van:
 • a) 
  maatregelen die zij op grond van artikel 114 in het kader van de totstandbrenging van de interne markt neemt;
 • b) 
  maatregelen om het beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te controleren.
 • 3. 
  Het Europees Parlement en de Raad nemen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité de maatregelen, bedoeld in lid 2, onder b), aan.
 • 4. 
  De uit hoofde van lid 4 aangenomen maatregelen beletten niet dat een lidstaat maatregelen voor een hogere graad van bescherming treft of handhaaft. Deze maatregelen moeten verenigbaar zijn met dit Verdrag. Zij worden ter kennis van de Commissie gebracht.