Overheid boekt voortgang met duurzaam inkopen

Met dank overgenomen van Ministerraad i, gepubliceerd op vrijdag 22 januari 2010.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de voortgangsrapportage duurzaam inkopen. In de rapportage staat dat met ingang van dit jaar de rijksoverheid voor 100 procent duurzaam inkoopt; gemeenten voor 75 procent en provincies en waterschappen voor 50 procent. Inkopers doen dit aan de hand van vastgestelde duurzaamheidseisen.

In de voortgangsrapportage wordt geconcludeerd dat niet alleen bij overheden, maar ook bij bedrijven duurzaamheid een steeds grotere rol speelt. Bedrijven die overheden als klant willen houden zijn bezig hun producten en productieprocessen te verduurzamen. Verdergaande verduurzaming van producten en van productieprocessen is noodzakelijk voor de transitie naar een duurzame economie. Met haar inkoopvolume van jaarlijks meer dan 50 miljard euro kan de overheid een grote impuls geven aan het verduurzamen van markten.

Toepassing van de huidige duurzaamheidscriteria leidt tot substantiële milieuwinst. Bij de voortgangsrapportage is een afwegings- en beoordelingskader voor de opstelling van duurzaamheidscriteria gevoegd. De criteria kunnen in de komende jaren in overleg met het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen worden aangescherpt en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast wil het kabinet starten met het formuleren van criteria die in de komende jaren kunnen gaan gelden. Daarmee wordt een ontwikkelingsrichting aangegeven. Toeleveranciers en producenten worden uitgedaagd zich daarop voor te bereiden. Ook wordt gestimuleerd dat overheden niet alleen minimale duurzaamheidseisen toepassen, maar ook de verdergaande duurzaamheidswensen laten meewegen bij de gunning van opdrachten.

In de rapportage worden vijf innovatiegerichte projecten aangewezen waarvoor extra aandacht is met betrekking tot duurzaamheid en die extra ondersteuning krijgen. Het is de bedoeling de weg te bereiden voor duurzame inkopen in de toekomst en zo de markt voor innovatieve oplossingen te vergroten. Die vijf projecten zijn de elektrische auto, bouwprojecten van de rijksoverheid (inclusief kantoorinrichting), energiezuinige investeringen in woningen, scholen en de 'weg van de toekomst'.