Lastenverlichting van 30 miljoen euro door wijziging milieuregels

Met dank overgenomen van Ministerraad i, gepubliceerd op vrijdag 19 februari 2010.

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mee ingestemd om 3.600 inrichtingen onder de werking van het activiteitenbesluit te brengen. Hiermee komt de aparte vergunningverplichting op basis van de Wet Milieubeheer voor deze instellingen te vervallen en zijn alleen de algemene milieuregels van toepassing. Met deze wijziging wordt een lastenverlichting van bijna 30 miljoen euro gerealiseerd. Hiermee geeft het kabinet gevolg aan de doelstelling om wet- en regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen.

Op grond van de nieuwe voorstellen vallen onder meer bedrijven die zich toeleggen op kunststofrecycling, kunststofverwerking, opslag van oud papier en textiel, bunkerstations voor de binnenvaart en opslag van groenafval onder het activiteitenbesluit. Voor instellingen die zich toeleggen op autodemontage, het opslaan van autobanden en metaalrecycling en opslag van schroot maakt de milieuvergunning plaats voor een algemene omgevingsvergunning.

In het activiteitenbesluit zijn algemene regels opgenomen over geluidhinder, energiebesparing, beheer van afvalstoffen en bodembescherming. Door deze inrichtingen onder het activiteitenbesluit te brengen vervalt de aparte vergunningplicht en hoeven bedrijven slechts te voldoen aan de algemene milieuregels. Het aanvragen van een complexe vergunning behoort tot de verleden tijd.

Het aanvragen van een milieuvergunning kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. Daarnaast vinden bedrijven en gemeenten de regels niet altijd relevant en moeilijk uit te voeren. Verder worden gemeenten en provincies geconfronteerd met een stapeling van regelgeving. Het kabinet heeft de algemene regels voor milieu gestroomlijnd en ervoor gezorgd dat per 1 januari 2008 de algemene regels voor meer bedrijven gelden. Meer dan 37.000 extra bedrijven vielen vanaf 1 januari 2008 onder de algemene regels en 68.000 bedrijven waren niet meer meldingsplechtig, omdat deze onder een licht regime vielen. Het geheel leverde een administratieve lastenverlaging van 224 miljoen euro op voor het bedrijfsleven.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.