Nieuwe lastenverlichting bedrijfsleven

Met dank overgenomen van Ministerraad i, gepubliceerd op vrijdag 19 februari 2010.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingestemd met de wijziging van het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen'. Deze wijziging maakt de uitvoering en de handhaving van het besluit, dat een aantal afvalstromen reguleert, eenvoudiger. De maatregel leidt tot een lastenverlichting van 20 miljoen euro. Deze maatregel past in de ambitie van het kabinet om overbodige regels voor burgers, bedrijven en overheidsinstellingen te schrappen en de dienstverlening van de overheid te verbeteren.

De wijziging van het besluit houdt onder meer in dat voor banden en schone kunststoffen de meldingsplicht vervalt, omdat deze afvalstoffen nauwelijks milieubelastend zijn. Ook betoncentrales, asfaltinstallaties en bedrijven die ruw staal vervaardigen hoeven geen afgiftemelding meer te doen. Voor sorteerinrichtingen voor bouw- en sloopafval en composteerinrichtingen geldt straks een algemene meldingsplicht.

Het aanvragen van milieuvergunningen kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. Daarnaast vinden bedrijven en gemeenten de regels niet altijd relevant en moeilijk uit te voeren. Verder worden gemeenten en provincies geconfronteerd met een stapeling van regelgeving. De algemene regels voor milieu zijn gestroomlijnd en in veel gevallen gelden algemene regels voor bedrijven. Minister Cramer wil dat bedrijven en burgers minder regeldruk ervaren door slimmere regels, verbeteringen in de uitvoering en minder lasten. Tot 2011 wil minister Cramer een lastenverlichting van ruim 400 miljoen euro realiseren.