Reglement van Orde ministerraad

De werkwijze van de ministerraad i is vastgelegd in een reglement van orde. In de ministerraad vergaderen en besluiten de ministers i onder leiding van de minister-president i over het algemene regeringsbeleid. Het reglement bepaalt dat er eenheid van kabinetsbeleid moet zijn.

In het reglement staan regels over de samenstelling, bevoegdheden i en besluitvorming in de ministerraad en over de geheimhoudingsplicht. Het reglement is tevens van toepassing op de koninkrijksministerraad (bij aanwezigheid van de gevolmachtigde ministers).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderdelen

Het reglement kent de volgende onderdelen

  • Begripsbepalingen
  • De samenstelling en bevoegdheid
  • De werkwijze van de raad
  • De onderraden
  • Andere commissies uit de raad
  • De geheimhouding
  • Slotbepalingen

2.

Historische ontwikkeling

In 1842 kwam er voor het eerst een reglement van orde voor de vergadering van alle ministers, hoewel er toen nog geen kabinetten i bestonden. Tot die tijd vergaderden ministers onder voorzitterschap van de Koning.

Na de staatkundige wijzigingen van 1848 werd in 1850 de homogeniteitsvereiste i ingevoerd. Er was toen een roulerend voorzitterschap, al was er in de praktijk vaak een vaste minister-president i. Kuyper i legde dat in 1901 vast in het reglement, maar dat werd in 1905 ongedaan gemaakt. In 1922 kwam er alsnog een vaste voorzitter, die in 1945 de titel minister-president kreeg. Er was al enkele jaren eerder een vaste ambtelijke secretaris gekomen.

Het huidige reglement van orde dateert van 1994.


Meer over