100 miljoen euro voor derde tranche stimuleringsregeling woningbouw

Met dank overgenomen van Ministerraad i, gepubliceerd op vrijdag 19 maart 2010.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie ingestemd met het beschikbaar stellen van 100 miljoen euro voor de derde ronde van de stimuleringsregeling woningbouw. Gemeenten kunnen hiervoor binnenkort subsidieaanvragen indienen. De regeling is net als bij de eerste en tweede tranche bedoeld voor projecten op het gebied van herstructurering- en uitbreidingsnieuwbouw die zijn stilgevallen of door de economische crisis. Het kabinet wil de opzet van de regeling op korte termijn met de Tweede Kamer bespreken, waarna de regeling wordt opengesteld.

Het kabinet heeft ervoor gekozen om bij de derde tranche de subsidiesystematiek van de eerste en tweede tranche te continueren vanwege het grote draagvlak voor de regeling onder de gebruikers. De regeling biedt gemeenten maximale ruimte om de inzet van de subsidie af te stemmen op de lokale of regionale situatie en kan snel van kracht worden.

Woningen die voor een bijdrage (van maximaal 10.000 euro per woning) in aanmerking komen zijn - evenals bij de eerste en tweede tranche - koopwoningen en/of duurdere huurwoningen (boven de liberalisatiegrens). Daarbij is het een voorwaarde dat gemeenten en andere bij het project betrokken partijen bereid zijn om ook extra middelen in te zetten, zodat de bijdrage van het Rijk daadwerkelijk een aanvulling is om ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarnaast is het een voorwaarde dat uiterlijk op 31 december 2010 met de bouw is gestart. Projecten die tegelijkertijd extra werkgelegenheid met zich meebrengen (bijvoorbeeld doordat met de woningbouw ook winkels, voorzieningen of een parkeergarage worden gebouwd) komen eerder in aanmerking voor een subsidie dan projecten die deze extra werkgelegenheid niet met zich meebrengen.

Het kabinet wil met de regeling gemeenten de kans geven belangrijke bouwprojecten, die door de economische crisis zijn stil gevallen of niet starten, te laten doorgaan. De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 maakt onderdeel uit van de crisismaatregelen uit het aanvullend beleidsakkoord van 25 maart 2009. In totaal gaat het bij de tijdelijke stimuleringsregeling om 395 miljoen euro, waarvan 44 miljoen euro is bestemd voor monumenten. Met de derde tranche wordt dit budget uitgeput.

Het ministerie van VROM/WWI beoordeelt de aanvragen en keert, bij positieve beoordeling, de subsidie in juni uit aan de gemeente, met een maximum van 10.000 euro per woning en een minimum projectomvang van vijf woningen. Gemeenten waarvan de subsidieaanvraag bij de eerdere rondes niet is gehonoreerd, kunnen de aanvraag - eventueel in aangepaste vorm - met een minimum aan administratieve lasten en uiteraard binnen de nu geldende voorwaarden opnieuw indienen.