Kamerleden kunnen bij initiatiefvoorstellen om externe ondersteuning vragen

zaterdag 3 april 2010

De Commissie voor de Werkwijze i en het Presidium i van de Tweede Kamer hebben een voorstel ingediend voor een tijdelijke regeling voor extern onderzoek ten behoeve van initiatiefwetsvoorstellen. Naast ondersteuning door het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer en naast ambtelijke ondersteuning door ministeries, biedt dit Kamerleden een nieuwe mogelijkheid om onderzoek te laten verrichten.

Jaarlijks stelt het Presidium aan het begin van het kalenderjaar een bedrag vast voor vergoeding van extern onderzoek. Maximiaal gaat het om € 15.000 per onderzoek. Leden die met een initiatiefvoorstel komen, kunnen gemotiveerd om een bijdrage vragen. Het onderzoeksverzoek wordt beoordeeld door het Presidium.

Het verzoek kan al voorafgaande aan indiening van een initiatiefvoorstel worden ingediend. De uitkomst van het onderzoek kan ook zijn dat er geen initiatiefvoorstel wordt ingediend. Op de regeling zal naar verwachting zes keer per jaar een beroep worden gedaan. De regeling moet 1 mei (met terugwerkende kracht tot 1 maart) ingaan. In 2012 vindt evaluatie plaats. De Tweede Kamer beslist binnenkort over het voorstel.

bron: kamerstuk 32 255, nrs. 1-2