Vervoer in Europa moet groener

woensdag 28 april 2010

In het tiende rapport van het Europees Milieuagentschap over de impact van het vervoer op het milieu blijkt dat in de afgelopen tien jaar een aanhoudende toename van broeikasgasemissies in het vervoer is te zien.  Vervoer, waaronder het internationale lucht-en zeevervoer, is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU. In tegenstelling tot veel andere sectoren geldt voor deze sector dat de impact van het vervoer op het milieu nauw gekoppeld is aan de economische groei.

In de afgelopen tien jaar heeft de EU zich voornamelijk geconcentreerd op maatregelen om de mobiliteit te verbeteren en de broeikasgasuitstoot van de vervoerssector los te koppelen van economische groei. Door de uitgebreide investeringen in de vervoersinfrastructuur kan iedereen profiteren van het gemakkelijker reizen in Europa, maar dit heeft niet geleid tot een afname van geluidshinder, files en luchtvervuiling. Daarom pleit de directeur van het Europees Milieuagentschap Jacqueline McGlade ervoor om in de toekomst meer te gaan kijken naar waarom mensen reizen, omdat haar inziens mobiliteit onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteit van leven.

Op basis van de analyse van langetermijntrends roept het agentschap op tot een duidelijke visie op het Europees vervoerssysteem in 2050 en een consistent beleid om dit systeem te realiseren. Mobiliteitsverbetering en het tegengaan van milieuvervuiling, vermindering van broeikasgasuitstoot en vermindering van geluidshinder zouden in deze strategie hand in hand moeten gaan.