Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR)

Het Europees Comité voor systeemrisico’s (European Systemic Risk Board - ESRB) is een van de financiële toezichthouders i die in 2010 zijn ingesteld naar aanleiding van de economische crisis als gevolg van grote begrotingstekorten van een aantal lidstaten. Het maakt deel uit van een nieuw raamwerk voor financieel toezicht binnen de Europese Unie i.

Dit Comité brengt de risico's voor de stabiliteit van het financiële stelsel in beeld. Dit met het doel EU-lidstaten i, de nationale toezichthouders en de Europese toezichthoudende autoriteiten in een vroeg stadium te waarschuwen voor een systeemrisico en zo deze risico's te voorkomen of te beperken. Bovendien kan het Europees Comité voor systeemrisico's adviseren over maatregelen die genomen kunnen worden.

Het ECSR is in 2011 operationeel geworden en zetelt in Frankfurt. De hoofden van de Europese Centrale Bank i, de nationale centrale banken, de nationale toezichthouders en de Europese toezichthoudende autoriteiten hebben zitting in dit comité. De eerste bijeenkomst werd gehouden op 20 januari 2011. Afgesproken werd dat het ECSR vier keer per jaar bijeenkomt. Daarnaast wordt de voorzitter van het ECSR op de jaarlijkse hoorzitting van het Europees Parlement i uitgenodigd. Op deze hoorzitting wordt het jaarlijkse rapport van het ECSR gepubliceerd.

Namens Nederland zijn De Nederlandse Bank i en de Autoriteit Financiële Markten i (AFM) bij het ECSR aangesloten.

Meer informatie