PVV-Tweede Kamerlid Van Klaveren stelt Kamervragen over antidiscriminatiecampagne

donderdag 26 augustus 2010

Het Tweede Kamerlid Joram van Klaveren i heeft aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd of de antidiscriminatiecampagne 'Moet je je eigen ik verstoppen om geaccepteerd te worden?' dit najaar een vervolg krijgt. Dat vervolg wordt aangekondigd op www.discriminatie.nl/campagne.

De PVV'er wil weten hoe in de campagne duidelijk wordt gemaakt dat niet alleen allochtonen, vrouwen en gehandicapten te maken krijgen met discriminatie.

Ook vraagt hij hoe de achterliggende campagnetekst 'Want voor een baan is niet je geslacht belangrijk, maar je talent' zich verhoudt tot het gevoerde beleid bij de politie om exclusief op zoek te gaan naar vrouwelijke en/of allochtone kandidaten. Hij verwijst daarbij naar NRC/Handelsblad van 15 juni 2010.

Ten slotte vraag Van Klaveren of de antidiscriminatiecampagne 2010 op zodanige wijze wordt aangepast dat ook aandacht wordt geschonken aan discriminatie (onder andere door de overheid) van andere groepen dan vrouwen, allochtonen en gehandicapten, en zo nee, waarom niet.