EU-vrouwenquotum stuit op bezwaar Eerste en Tweede Kamer

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op woensdag 19 december 2012.

De Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer hebben de Europese Commissie gezamenlijk laten weten dat beide Kamers de ‘gele kaart’ trekken tegen het voorstel van de commissie over gendergelijkheid in raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Als een derde van alle parlementen in de EU de gele kaart trekt, dan moet Brussel het voorstel heroverwegen of intrekken.

Subsidiariteitsprincipe

In beide Kamers is een meerderheid* van oordeel dat het voorstel strijdig is met het subsidiariteitsprincipe. Dit principe houdt in dat Europa alleen optreedt wanneer dit effectiever is dan nationaal optreden, dus als de doelen van de voorgestelde actie niet voldoende bereikt kunnen worden door lidstaten zelf. Dit is naar de mening van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal niet het geval.

De Europese Commissie stelt dat nationaal beleid niet voldoende is gebleken om het doel van de richtlijn, meer vrouwen in de top van bedrijven, te bereiken. De Europese Commissie stelt nu een richtlijn voor waarin wordt bepaald dat ten minste 40% van de niet-uitvoerende bestuursposten bij beursgenoteerde ondernemingen wordt bekleed door leden van het ondervertegenwoordigde geslacht.

Gelijkheid

De Eerste en Tweede Kamer onderschrijven het belang van gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Hiertoe is in Nederland per 1 januari 2013 het streefcijfer van 30% wettelijk van kracht voor grote vennootschappen voor zowel Raden van Commissarissen als Raden van Bestuur. Het vaststellen van Europese regelgeving - met een andere doelstelling, een andere doelgroep, een ander tijdsschema en de introductie van sancties - zou dit nationale initiatief doorkruisen en geeft de nationale aanpak onvoldoende tijd om tot resultaat te komen.

Beide Kamers zien dan ook geen toegevoegde waarde of noodzaak voor de Europese Commissie om door middel van regelgeving in te grijpen in bestaande nationale initiatieven op het terrein van het streven naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven.

*Deze meerderheid bestaat in de Eerste Kamer uit alle fracties, met uitzondering van die van VVD, SP, PVV, CDA, en ChristenUnie en in de Tweede Kamer uit alle fracties, met uitzondering van die van GroenLinks.