PVV-inititiatiefvoorstel tot verruiming van de vrijheid van meningsuiting

maandag 17 september 2012

DEN HAAG (PDC i) - Het PVV-Tweede Kamerlid Driessen i heeft in de Tweede Kamer een initiatiefwet aanhangig gemaakt tot verruiming van de vrijheid van meningsuiting. Zijn overwegingen - overgenomen uit de memorie van toelichting - zijn:

Recente gebeurtenissen, zoals de veroordeling van een man die een islamkritische poster voor zijn raam hing, de inval bij cartoonist Gregorius Nekschot en de vervolging van Geert Wilders, hebben de discussie over de beperking van het grondwettelijk en verdragsrechtelijk recht op vrijheid van meningsuiting weer doen oplaaien.

Door het schrappen en wijzigen van een aantal strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht - bijvoorbeeld artikel 137c - wil de initiatiefnemer de vrijheid van meningsuiting uitbreiden. Artikel 137c luidt:

Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Bron: TK 33369, nrs. 1-2-3