Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, vastgesteld bij de Wet van 6 april 1994 (Stb. 261), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 1993/94, 23575, Handelingen II 1993/94, blz. 3741-3758 en 3838, Kamerstukken I 1993/94, 23575(262, 262a en 262b), Handelingen I 1993/94, blz. 1370-1385).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, R. F. M. Lubbers De Minister van Binnenlandse Zaken, D. IJ. W. de Graaff-Nauta 413930F ISSN 0921 -7371 Sdu Uitgevenj Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie