Amendement van het lid Wiebenga C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

23327(R 1483)

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging AMENDEMENT VAN HET LID WIEBENGA C.S. Ontvangen 25 januari 1994

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II wordt de zinsnede «Tot bescherming van de belangen van de staat» vervangen door: Ten behoeve van de militaire verdediging van het Koninkrijk, het vervullen van internationale taken met gebruik van militaire middelen en de hulpverlening door militairen.

Toelichting Zowel bij de debatten leidend tot de grondwetsherziening-1983 als bij die leidend tot de grondwetsherziening-1987 bestond ruime instemming met een moderne formulering van de taken van de krijgsmacht. Het verdient aanbeveling deze formulering in de Grondwet op te nemen.

Wiebenga J. D. Blaauw Van Heemskerkck Pillis-Duvekot

 
 
 

2.

Meer informatie