Motie van het lid Jurgens C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

C.S. Voorgesteld 1 februari 1994

De Kamer, gehoord de beraadslagingen over het wetsvoorstel tot wijziging in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging;

overwegende, dat in 1979 en in 1985 om uiteenlopende redenen wetsvoorstellen zijn verworpen die ten doel hadden om het geheel van de bepalingen in de Grondwet die de verdediging betreffen beter bij de tijd te brengen; vaststellende, dat bij deze beraadslaging gebleken is van brede steun in de Kamer om alsnog tot modernisering van deze bepalingen over te gaan;

verzoekt de regering zodanige voorbereidingen in gang te zetten, dat wetsvoorstellen zo spoedig mogelijk kunnen worden ingediend.

Jurgens Hillen Wiebenga Scheltema-de Nie Brouwer

411800F ISSN0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie