Amendementen van het lid Scheltema-de Nie - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 25 januari 1994

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I Artikel IV vervalt.

Artikel V wordt vervangen door:

ARTIKEL V

In de Grondwet wordt artikel 101 vervangen door:

Artikel 101

Wanneer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden de dienstplichtigen die niet in werkelijke dienst zijn bij koninklijk besluit worden opgeroepen in werkelijke dienst, wordt hieromtrent onverwijld een voorstel van wet bij de Staten-Generaal ingediend.

Toelichting Het is wenselijk dat in de Grondwet gewaarborgd blijft dat de Staten-Generaai wordt ingeschakeld indien besloten wordt tot het oproepen van dienstplichtigen in werkelijke dienst in geval van oorlog, oorlogsgevaar en andere buitengewone omstandigheden.

Scheltema-de Nie

411768F ISSN 0921-7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie