Amendement van het lid Wiebenga - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 25 januari 1994

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt de zinsnede «die kan bestaan uit vrijwillig dienenden en uit dienstplichtigen» vervangen door: die bestaat uit vrijwillig dienenden en mede kan bestaan uit dienstplichtigen.

Toelichting De formulering van artikel II van het wetsvoorstel kan -op zijn minst taalkundig -tot misverstand aanleiding geven. De formulering in dit amendement geeft de bedoeling van de grondwetgever eenduidig weer. Dat is in het licht van de uitleg van de Grondwet gewenst.

Wiebenga

411768F ISSN 0921 • 7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie