Amendement van het lid Jurgens - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 24 januari 1994

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel III wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIIA

Aan artikel 98 van de Grondwet wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. Bij de wet kunnen de verplichtingen worden geregeld die aan hen die niet tot de krijgsmacht behoren, ten aanzien van 's lands verdediging worden opgelegd.

Toelichting Deze tekst voor een nieuw vierde lid regelt dat ook niet-militaire verplichtingen slechts bij de wet kunnen worden opgelegd.

Jurgens

411768F ISSN 0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie