Amendement van het lid Jurgens - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 24 januari 1994

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel III wordt vervangen door:

ARTIKEL III

In de Grondwet wordt artikel 98, derde lid, vervangen door: 3. Bij de wet kan de verplichting tot krijgsdienst worden opgelegd.

Toelichting Deze tekst van artikel 98, derde lid, wil -anders dan de regering voorstelt -geen opdracht aan de wetgever bevatten om de verplichte krijgsdienst te regelen, doch in navolging van artikel 97 slechts waarborgen dat, als de verplichting tot krijgsdienst wordt opgelegd, dit slechts bij de wet kan geschieden.

Jurgens

411768F ISSN 0921-7371 Sdu Uitgeveri] Plantijnstraat VGravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie