Amendement van het lid Jurgens - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 24 januari 1994

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt vervangen door:

ARTIKEL II

Artikel 98, eerste lid, van de Grondwet vervalt.

Toelichting De overwegingen die de regering aanvoert om de archaïsche tekst van het eerste lid van artikel 98 te handhaven, overtuigen niet. Het bestaan van een krijgsmacht behoeft geen afzonderlijke grondwettelijke vermelding. Ook een groot respect voor de taak en functie van de krijgsmacht, welke bij de indiener onverkort aanwezig blijft, rechtvaardigt niet de handhaving van dit artikellid nu dat geen zelfstandig constitutioneelrechtelijk gevolg heeft.

Jurgens

411768F ISSN 0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie