Advies Raad van State

Na een positief kabinetsbesluit wordt een wetsvoorstel voorgelegd aan de Afdeling Advisering van de Raad van State die een advies uitbrengt. De regering is verplicht de Raad om advies te vragen over alle wetsvoorstellen, Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB) en de goedkeuringswetten voor internationale verdragen. Ook initiatiefvoorstellen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Bij het advies wordt gelet op de beleidsmatige, de juridische en de wetstechnische kwaliteit, om vervolgens een eindoordeel over het voorstel te geven.

Aan het slot van het advies geeft de Afdeling advisering haar eindoordeel over het wetsvoorstel, het dictum. Sinds 1 oktober 2018 geeft de Raad ook een eindoordeel over initiatiefwetsvoorstellen.

Het eindoordeel (dictum) kan zijn:

 • 1. 
  geen opmerkingen, geen bezwaar tegen indiening
 • 2. 
  aantal opmerkingen, waarmee rekening moet worden gehouden voordat het voorstel wordt ingediend
 • 3. 
  bezwaren en het advies om pas in te dienen na aanpassing
 • 4. 
  ernstige bezwaren en het advies om niet in te dienen

De Raad brengt een niet-bindend (maar natuurlijk wel zwaarwegend) advies uit. De regering beantwoordt het advies met een zogenoemd Nader Rapport. De regering kan naar aanleiding van dit advies wijzigingen aanbrengen, of het wetsvoorstel onveranderd bij de Tweede Kamer indienen. Vroeger was het advies van de Raad van State geheim, tegenwoordig is het openbaar.

De Tweede en Eerste Kamer kunnen de Afdeling ook om voorlichting verzoeken.


Meer over