De stemmingen in verband met het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 18 februari 1986 orde 12

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging (19017. R 1285). (Zie vergadering van 6 februari 1986.) Artikel I wordt zonder stemming aangenomen. In stemming komt het amendement-K. G. de Vries (stuk nr. 8). De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en het GPV en het lid Wagenaar tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is verworpen.

Artikel II wordt zonder stemming aangenomen. Artikel III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen. In stemming komt het voorstel van rijkswet. De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de CPN, de PSP en het GPV en de leden Van der Spek en Scholten tegen dit voorstel van rijkswet hebben gestemd en die van de overige fractie ervoor, zodat het is aangenomen. Bij het volgende agendapunt, de stemming over de motie-Van Rey over verhoging van de garantieprovisie (19400, nr. 1), wordt opening van de beraadslaging gevraagd. Dat agendapunt zal dus later aan de orde komen.

 
 
 

2.

Meer informatie