Vergelijkend overzicht - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belastingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.5

VERGELIJKEND OVERZICHT

Vergelijkend overzicht van de artikelen inzake de belastingen volgens het ontwerp van wet, de voorstellen van de staatscommissie Cals/Donner en de Grondwet

Wetsontwerp

Staatscommissie

Grondwet

Artikel 5.2.6.a. Belastingen en Artikel 77. Ten behoeve van het Rijk worden Artikel 188. Geen belastingen kunnen ten behoeve andere heffingen van het Rijk geen belastingen geheven dan uit kracht van

van 's Rijks kas worden geheven, dan uit kracht van worden bij de wet geregeld.

een wet. Andere heffingen ten behoeve van van een wet. het Rijk worden bij de wet geregeld.

Deze bepaling is ook toepasselijk op heffingen voor het gebruik van Rijkswerken en inrichtingen, voor zoveel de regeling van die heffingen niet aan de Koning is voorbehouden.

(Geen bepaling)

(Geen bepaling)

Artikel 189. Geen privilegiën kunnen in het stuk van belastingen worden verleend.

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15575, nrs. 1-5

 
 
 

2.

Meer informatie