Vergelijkend overzicht van de artikelen inzake de munt en de staatsschuld volgens het ontwerp van wet, de voorstellen van de staatscommissie-cals/donners en de grondwet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.5

Vergelijkend overzicht van de artikelen inzake de munt en de staatsschuld volgens het ontwerp van wet, de voorstellen van de Staatscommissie-Cals/Donners en de Grondwet

Wetsontwerp

S taa tscommissie

Grondwet

(Geen bepaling)

(Geen bepaling)

(Geen bepaling)

(Geen bepaling)

(Geen bepaling)

(Geen bepaling)

(Geen bepaling)

(Geen bepaling)

Artikel 73. De Koning heeft het recht van de munt. Hij vermag zijn beeltenis op de muntspeciën te doen stellen. Artikel 190. De verbintenissen van de Staat jegens zijn schuldeisers worden gewaarborgd. De schuld wordt jaarlijks in overweging genomen ter bevordering der belangen van de schuldeisers van de Staat. Artikel 191. Het gewicht, het gehalte en de waarde der muntspeciën worden door de wet geregeld. Artikel 192. Het toezicht en de zorg over de zaken van de munt, en de beslissing der geschillen over het allooi, essaai en wat dies meer zij, worden door de wet geregeld.

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,15468, nrs. 1-5

 
 
 

2.

Meer informatie