Bijlagen bij de memorie van toelichting - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 4

BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING

Bijlage I

Advies Raad van State

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 10 januari 1979

Nr. 14

Bij Kabinetsmissive van 6 december 1978, nr. 85, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, mede namens de Minister-President, de Minister van Algemene Zaken en de Minister van Financiën, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een wetsontwerp met memorie van toelichting, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192. Tegen overlegging van dit advies aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal bestaat bij de Raad geen bedenking. De Raad van State kan zich met het wetsontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging dit te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Vice-President van de Raad van State, M. Ruppert Tweede Kamer, zitting 1978-1979,15468, nrs. 1-5

Bijlage II

Nader rapport

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 22 januari 1979

Kenmerk: Stafafdeling Grondwetszaken

Nr. G79/U26

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 6 december 1978, nr. 85, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies betreffende het ontwerp van wet, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkendetot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192, rechtstreeks aan de tweede ondergetekende te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 10 januari 1979, nr. 14, en door hem ontvangen op 16 januari 1979, mogen wij U hierbij aanbieden. De Raad van State heeft geen bedenkingen.

Wij veroorloven ons U in overweging te geven het hierbij gevoegde ontwerp van wet met memorie van toelichting, met als bijlagen afschrift van het advies van de Raad van State en afschrift van dit nader rapport, te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Minister-President, Ministervan Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Ministervan Financiën, F. H. J. J. Andriessen Tweede Kamer, zitting 1978-1979,15468, nrs. 1-5

 
 
 

2.

Meer informatie