Bijlagen bij de memorie van toelichting - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid van bestuur

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 4

BIJLAGEN BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING Bijlage I Advies Raad van State

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 12 januari 1977

Bij Kabinetsmissive van 27 december 1976, no. 52. heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een wetsontwerp met memorie van toelichting, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid van bestuur.

Tegen overlegging van dit advies aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal bestaat bij de Raad geen bedenking.

De Raad van State kan zich met het wetsontwerp verenigen en geeft U mitsdien in overwging dit te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Vice-President van de Raad van State, M. Ruppert Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14348, nrs. 1-4

Bijlage II Nader rapport

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 21 januari 1977

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 27 december 1976, nr. 52, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies betreffende het ontwerp van wet, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekken-de tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid van bestuur, rechtstreeks aan de tweede ondergetekende te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 12 januari 1977, nr. 4, en doorhem ontvangen op 20 januari 1977, mogen wij U hierbij aanbieden.

De Raad van State heeft geen bedenkingen.

Wij veroorloven ons U in overweging te geven het hierbij gevoegde ontwerp van wet met memorie van toelichting, met als bijlagen afschrift van het advies van de Raad van State en afschrift van dit nader rapport, te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J.M.denUyl De Ministervan Binnenlandse Zaken, W. F. de Gaay Fortman

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14348, nrs. 1-4

 
 
 

2.

Meer informatie