Nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet, alsmede tot opneming van een bepaling inzake splitsing van een voorstel tot verandering

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 13

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 februari 1977

  • Aan het slot van het intitulé en van de considerans wordt «alsmede tot opneming van een bepaling inzake splitsing van een voorstel tot verandering» vervangen door: alsmede tot opneming van bepalingen inzake splitsing van een voorstel.

II. Het onder artikel II voorgestelde artikel 8.1 wordt als volgt gewijzigd:

A.' Na het eerste lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: 2. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe vanwege de Koning ingediend voorstel, een voorstel voor zodanige wet splitsen.

B. In het oorspronkelijk voorgestelde tweede lid, dat wordt vernummerd tot derde lid, wordt in plaats van «deze wet» gelezen: de wet bedoeld in het eerste lid.

C. Het oorspronkelijk voorgestelde derde lid wordt vernummerd tot vierdelid. D. Het oorspronkelijk voorgestelde vierde lid wordt vernummerd tot vijf-de lid.

Toelichting

De wijziging beoogt aan de Tweede Kamer ook een splitsingsrecht te verlenen in de eerste lezing.

De Minister van Binnenlandse Zaken, W.F. de Gaay Fortman Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14213, nr. 13

 
 
 

2.

Meer informatie