Amendementen van het lid Rietkerk C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake sociale grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENTEN VAN HET LID RIETKERK CS. Ontvangen 14 december 1976

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I Artikel II wordt gewijzigd als volgt:

Aan artikel 1.18 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.

II Na artikel II wordt een nieuw artikel III ingevoegd, luidende:

Artikel III

Aan de Grondwet wordt het volgende additionele artikel toegevoegd:

Artikel A 1.18

Artikel 1.18, derde lid, treedt eerst na vijfjaren of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking.

Rietkerk Kappeyne van de Coppello Koning Waalkens Van Aardenne Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13873, nr. 13

 
 
 

2.

Meer informatie