Gewijzigde amendementen van het lid Waltmans ter vervanging van het amendement, voorkomend op stuk nr. 14 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 21

GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID WALTMANS TER VERVAN-GING VAN HET AMENDEMENT. VOORKOMEND OP STUK NR. 14 Ontvangen 15 december 1976

I De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 1.4 wordt een volzin toegevoegd, luidende: De wet kan deze rechten ook toekennen aan ingezetenen, die geen Nederlander zijn.

II Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van artikel A 1.4 tot artikel A 1.4.1 wordt hierna een nieuw artikel A 1.4.2 ingevoegd, luidende:

Artikel A 1.4.2

Zolang de toekenning van het actief en passief kiesrecht voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, provinciale staten en de gemeenteraden aan ingezetenen die geen Nederlander zijn niet verenigbaar is met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, treedt de tweede volzin van artikel 1.4 niet in werking. Het tijdstip van inwerkingtreding wordt bij Koninklijk besluit vastgesteld.

Toelichting De bedoeling van de wijziging is niet bijvoorbaat het kiesrecht uitte sluiten voor ingezetenen die geen Nederlander zijn. Wanneer dit amendement wordt aanvaard, kan het in wetsontwerp 13991 voorgestelde artikel 7.7 vervallen en dient de tekst van het in wetsontwerp 13990 voorgestelde eerste lid van artikel 7.6 te worden aangepast.

Waltmans

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13872, nr. 21

 
 
 

2.

Meer informatie