Amendement van het lid Bakker - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

AMENDEMENT VAN HET LID BAKKER Ontvangen 15 december 1976

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1.11, eerste lid, wordt telkens in plaats van «bij of krachtens de wet» gelezen: bij de wet.

Toelichting De formulering zoekt aansluiting bij de huidige grondwettelijke regeling.

Bakker Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13872, nr. 19

 
 
 

2.

Meer informatie