Amendement van het lid Bakker - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake grondrechten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 18

AMENDEMENT VAN HET LID BAKKER Ontvangen 15 december 1976

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1.1 wordt in de tweede volzin in plaats van de woorden «ras of geslacht» gelezen: ras, geslacht of op welke grond dan ook.

Toelichting De formulering wil de bezwaren opvangen die aan de limitatieve opsomming in het voorstel verbonden zijn.

Bakker

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13872, nr. 18

 
 
 

2.

Meer informatie